header

در راستای ارتقاء رضایتمندی شما مشتریان گرامی و افزایش کیفیت خدمات، سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان راه اندازی گردید.
شما می توانید پس از ثبت شکایت و دریافت کد پیگیری هشت رقمی، از مرا حل رسیدگی به شکایت خود مطلع گردید.